สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนราธิวาส

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นราธิวาส

6,196

309

325

60

258

246

1

18

เมืองนราธิวาส 695 34 34 0 29 29 0 5
ตากใบ 340 27 0 0 0 0 0 0
บาเจาะ 400 20 1 0 1 1 0 0
ยี่งอ 30 3 5 0 5 5 0 0
ระแงะ 1,760 41 2 0 2 2 0 0
รือเสาะ 360 18 19 0 14 14 0 5
ศรีสาคร 120 6 60 0 60 60 0 0
แว้ง 90 8 3 0 3 3 0 0
สุคิริน 510 50 4 0 3 3 0 1
สุไหงโก-ลก 333 19 45 26 29 19 0 0
สุไหงปาดี 360 18 14 3 6 6 0 5
จะแนะ 890 49 45 1 43 42 1 1
เจาะไอร้อง 308 16 93 30 63 62 0 1