สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนราธิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

13,374

1,179

14

239

1,432

1,432

35

311

10

1,076

เมืองนราธิวาส 1,105 147 1 0 148 148 0 23 0 125
ตากใบ 545 135 0 47 182 182 0 36 0 146
บาเจาะ 4,890 102 1 14 117 117 0 73 1 43
ยี่งอ 30 4 0 1 5 5 0 0 0 5
ระแงะ 1,890 25 0 9 34 34 0 25 1 8
รือเสาะ 486 70 0 0 70 70 0 3 6 61
ศรีสาคร 201 140 0 1 141 141 0 0 0 141
แว้ง 229 78 0 15 93 93 0 0 0 93
สุคิริน 710 17 1 14 32 32 0 1 0 31
สุไหงโก-ลก 587 159 0 7 166 166 35 12 1 118
สุไหงปาดี 850 133 0 7 140 140 0 111 0 29
จะแนะ 1,190 58 0 76 134 134 0 20 1 113
เจาะไอร้อง 661 111 11 48 170 170 0 7 0 163