สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนราธิวาส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

13,886

1,184

14

247

1,445

1,445

0

333

11

1,101

เมืองนราธิวาส 1,105 147 1 0 148 148 0 23 0 125
ตากใบ 545 135 0 47 182 182 0 36 0 146
บาเจาะ 4,890 102 1 14 117 117 0 73 1 43
ยี่งอ 30 4 0 1 5 5 0 0 0 5
ระแงะ 1,890 25 0 10 35 35 0 26 1 8
รือเสาะ 491 70 0 0 70 70 0 3 6 61
ศรีสาคร 201 140 0 1 141 141 0 0 0 141
แว้ง 229 78 0 15 93 93 0 0 0 93
สุคิริน 930 22 1 17 40 40 0 1 0 39
สุไหงโก-ลก 599 159 0 11 170 170 0 33 2 135
สุไหงปาดี 850 133 0 7 140 140 0 111 0 29
จะแนะ 1,465 58 0 76 134 134 0 20 1 113
เจาะไอร้อง 661 111 11 48 170 170 0 7 0 163