สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดยะลา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ยะลา

8,027

124

83

17

30

30

0

36

เมืองยะลา 2,820 31 0 0 0 0 0 0
เบตง 1,362 34 4 2 2 2 0 0
บันนังสตา 165 11 0 0 0 0 0 0
ธารโต 200 6 8 3 1 1 0 4
ยะหา 140 7 22 7 11 11 0 4
รามัน 2,750 15 2 1 1 1 0 0
กาบัง 200 10 13 3 0 0 0 10
กรงปินัง 390 10 34 1 15 15 0 18