สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปัตตานี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ปัตตานี

4,800

122

233

133

98

85

5

10

เมืองปัตตานี 20 2 10 10 0 0 0 0
โคกโพธิ์ 260 13 51 33 23 16 1 1
หนองจิก 125 7 27 15 12 12 0 0
ปะนาเระ 100 5 8 0 8 8 0 0
มายอ 160 8 6 0 6 6 0 0
ทุ่งยางแดง 330 11 0 0 0 0 0 0
สายบุรี 240 12 54 20 28 25 1 8
ไม้แก่น 2,560 32 7 0 7 5 2 0
ยะหริ่ง 780 20 56 50 6 6 0 0
ยะรัง 20 1 0 0 0 0 0 0
กะพ้อ 140 8 9 3 5 5 0 1
แม่ลาน 65 3 5 2 3 2 1 0