สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพัทลุง

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

พัทลุง

10,775

280

94

53

35

35

0

6

เมืองพัทลุง 980 16 1 1 0 0 0 0
กงหรา 480 12 4 0 4 4 0 0
เขาชัยสน 2,220 55 5 0 5 5 0 0
ตะโหมด 900 23 5 5 0 0 0 0
ควนขนุน 1,040 13 0 0 0 0 0 0
ปากพะยูน 920 31 3 3 0 0 0 0
ศรีบรรพต 150 14 0 0 0 0 0 0
ป่าบอน 1,860 44 0 0 0 0 0 0
บางแก้ว 1,160 36 57 44 13 13 0 0
ป่าพะยอม 400 20 19 0 13 13 0 6
ศรีนครินทร์ 665 16 0 0 0 0 0 0