สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตรัง

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ตรัง

6,080

161

631

229

384

373

0

29

เมืองตรัง 270 8 119 53 59 59 0 7
กันตัง 1,040 23 18 7 11 11 0 0
ย่านตาขาว 2,070 15 213 28 182 182 0 3
ปะเหลียน 330 12 0 0 0 0 0 0
สิเกา 250 13 32 17 15 15 0 0
ห้วยยอด 480 24 52 49 1 1 0 2
วังวิเศษ 620 30 86 20 69 63 0 3
นาโยง 270 9 0 0 0 0 0 0
รัษฎา 230 13 3 2 1 1 0 0
หาดสำราญ 520 14 108 53 46 41 0 14