สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสตูล

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สตูล

12,865

230

73

16

37

37

0

20

เมืองสตูล 1,060 20 23 0 14 14 0 9
ควนโดน 605 11 24 6 11 11 0 7
ควนกาหลง 2,540 31 6 1 5 5 0 0
ท่าแพ 1,270 35 2 0 0 0 0 2
ละงู 2,640 33 4 1 3 3 0 0
ทุ่งหว้า 1,540 77 6 1 4 4 0 1
มะนัง 3,210 23 8 7 0 0 0 1