สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสงขลา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สงขลา

14,933

298

209

17

176

175

1

16

เมืองสงขลา 560 18 6 2 2 2 0 2
สทิงพระ 50 4 1 0 1 1 0 0
จะนะ 80 4 0 0 0 0 0 0
นาทวี 1,100 22 0 0 0 0 0 0
เทพา 280 14 0 0 0 0 0 0
สะบ้าย้อย 945 27 0 0 0 0 0 0
ระโนด 3,750 34 61 1 57 57 0 3
กระแสสินธุ์ 115 15 0 0 0 0 0 0
รัตภูมิ 920 23 3 0 3 3 0 0
สะเดา 2,400 32 0 0 0 0 0 0
หาดใหญ่ 1,870 22 0 0 0 0 0 0
นาหม่อม 120 6 30 0 27 26 1 3
ควนเนียง 1,220 34 18 2 14 14 0 2
บางกล่ำ 643 16 10 10 0 0 0 0
สิงหนคร 200 10 22 2 16 16 0 4
คลองหอยโข่ง 680 17 58 0 56 56 0 2