สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชุมพร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ชุมพร

6,955

164

921

251

575

568

7

95

เมืองชุมพร 1,200 18 112 13 48 47 1 51
ท่าแซะ 540 13 1 0 0 0 0 1
ปะทิว 970 39 232 67 143 142 1 22
หลังสวน 760 19 195 3 187 185 2 5
ละแม 685 21 190 142 44 44 0 4
พะโต๊ะ 800 16 2 0 1 1 0 1
สวี 1,000 16 68 5 60 60 0 3
ทุ่งตะโก 1,000 22 121 21 92 89 3 8