สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดระนอง

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ระนอง

5,005

108

1,065

507

424

424

0

134

เมืองระนอง 400 10 151 91 58 58 0 2
ละอุ่น 1,260 28 118 39 62 62 0 17
กะเปอร์ 2,495 38 412 109 222 222 0 81
กระบุรี 660 22 328 212 82 82 0 34
สุขสำราญ 190 10 56 56 0 0 0 0