สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สุราษฎร์ธานี

50,511

860

7,354

1,694

5,264

5,235

22

403

เมืองสุราษฎร์ธานี 810 15 722 226 496 495 0 1
กาญจนดิษฐ์ 1,275 69 321 7 314 310 2 2
ดอนสัก 1,382 28 340 82 258 258 0 0
เกาะสมุย 80 8 6 0 6 6 0 0
เกาะพะงัน 40 2 12 0 12 12 0 0
ไชยา 2,971 47 690 35 601 600 1 54
ท่าชนะ 6,440 96 521 206 242 242 0 73
คีรีรัฐนิคม 2,600 42 226 20 180 178 2 26
บ้านตาขุน 300 15 121 46 67 65 1 9
พนม 7,920 90 507 167 305 305 0 35
ท่าฉาง 2,220 26 501 48 436 435 0 18
บ้านนาสาร 3,280 54 430 195 209 204 5 26
บ้านนาเดิม 1,150 36 176 20 147 147 0 9
เคียนซา 2,181 47 338 19 297 297 0 22
เวียงสระ 1,220 40 100 2 90 90 0 8
พระแสง 640 16 77 2 75 75 0 0
พุนพิน 9,985 124 1,621 534 1,060 1,060 0 27
ชัยบุรี 3,997 71 408 62 309 297 10 39
วิภาวดี 2,020 34 237 23 160 159 1 54