สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดภูเก็ต

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ภูเก็ต

810

60

21

0

15

15

0

6

เมืองภูเก็ต 260 10 0 0 0 0 0 0
กะทู้ 125 11 0 0 0 0 0 0
ถลาง 425 39 21 0 15 15 0 6