สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพังงา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

พังงา

3,909

176

268

24

219

217

2

25

เมืองพังงา 490 18 10 1 7 7 0 2
เกาะยาว 150 15 0 0 0 0 0 0
กะปง 200 9 27 1 26 26 0 0
ตะกั่วทุ่ง 704 26 29 10 15 15 0 4
ตะกั่วป่า 640 28 13 0 13 13 0 0
คุระบุรี 510 33 16 0 16 14 2 0
ทับปุด 255 9 65 7 55 55 0 3
ท้ายเหมือง 960 38 108 5 87 87 0 16