สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกระบี่

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

กระบี่

33,556

299

354

83

243

243

0

28

เมืองกระบี่ 3,560 54 3 0 2 2 0 1
เขาพนม 3,680 38 106 61 41 41 0 4
เกาะลันตา 1,030 22 5 0 4 4 0 1
คลองท่อม 6,992 46 8 0 7 7 0 1
อ่าวลึก 6,700 42 55 18 32 32 0 5
ปลายพระยา 5,860 39 74 4 58 58 0 12
ลำทับ 1,464 28 73 0 73 73 0 0
เหนือคลอง 4,260 29 30 0 26 26 0 4