สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ประจวบคีรีขันธ์

15,912

275

3,801

974

2,533

2,512

5

310

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1,125 28 545 319 236 224 0 2
กุยบุรี 2,845 36 704 269 327 327 0 108
ทับสะแก 1,255 18 298 65 219 219 0 14
บางสะพาน 3,013 30 1,043 10 1,018 1,013 3 17
บางสะพานน้อย 3,493 41 478 28 315 312 1 137
ปราณบุรี 2,435 66 519 209 285 284 1 25
หัวหิน 356 21 98 4 91 91 0 3
สามร้อยยอด 1,390 35 116 70 42 42 0 4