สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

เพชรบุรี

2,923

118

212

101

106

105

1

5

เมืองเพชรบุรี 100 7 2 0 1 1 0 1
เขาย้อย 360 12 0 0 0 0 0 0
หนองหญ้าปล้อง 278 14 104 10 90 89 1 4
ชะอำ 580 29 11 9 2 2 0 0
ท่ายาง 395 8 10 4 6 6 0 0
บ้านลาด 650 35 59 59 0 0 0 0
บ้านแหลม 400 5 0 0 0 0 0 0
แก่งกระจาน 160 8 26 19 7 7 0 0