สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สมุทรสงคราม

5,750

160

1,215

77

1,126

1,117

4

17

เมืองสมุทรสงคราม 1,230 44 165 37 126 124 1 3
บางคนที 2,805 71 623 40 573 566 3 14
อัมพวา 1,715 45 427 0 427 427 0 0