สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สมุทรสาคร

8,720

101

740

323

414

414

0

3

เมืองสมุทรสาคร 1,000 24 50 29 21 21 0 0
กระทุ่มแบน 2,700 18 421 87 334 334 0 0
บ้านแพ้ว 5,020 59 269 207 59 59 0 3