สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครปฐม

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นครปฐม

3,229

106

676

120

491

489

2

65

เมืองนครปฐม 100 2 0 0 0 0 0 0
กำแพงแสน 50 1 0 0 0 0 0 0
นครชัยศรี 420 19 0 0 0 0 0 0
ดอนตูม 160 8 20 0 20 20 0 0
บางเลน 640 32 0 0 0 0 0 0
สามพราน 1,524 34 652 117 471 469 2 64
พุทธมณฑล 335 10 4 3 0 0 0 1