สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สุพรรณบุรี

9,160

208

436

242

108

108

0

86

เมืองสุพรรณบุรี 2,025 31 54 24 19 19 0 11
เดิมบางนางบวช 750 45 60 30 0 0 0 30
ด่านช้าง 2,800 28 0 0 0 0 0 0
บางปลาม้า 80 4 20 0 0 0 0 20
ศรีประจันต์ 1,040 26 181 68 89 89 0 24
ดอนเจดีย์ 730 34 0 0 0 0 0 0
สองพี่น้อง 315 8 6 6 0 0 0 0
สามชุก 190 6 35 35 0 0 0 0
อู่ทอง 750 10 0 0 0 0 0 0
หนองหญ้าไซ 480 16 80 79 0 0 0 1