สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุพรรณบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

13,803

3,845

3

506

4,354

4,354

284

386

44

3,640

เมืองสุพรรณบุรี 2,438 655 0 213 868 868 0 39 0 829
เดิมบางนางบวช 1,412 572 0 0 572 572 133 30 1 408
ด่านช้าง 6,237 1,375 0 118 1,493 1,493 151 268 0 1,074
บางปลาม้า 100 30 0 7 37 37 0 0 0 37
ศรีประจันต์ 1,317 249 0 139 388 388 0 9 0 379
ดอนเจดีย์ 615 284 0 0 284 284 0 0 34 250
สองพี่น้อง 85 68 0 2 70 70 0 0 0 70
สามชุก 172 144 1 10 155 155 0 5 0 150
อู่ทอง 820 177 2 11 190 190 0 35 9 146
หนองหญ้าไซ 607 291 0 6 297 297 0 0 0 297