สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดราชบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ราชบุรี

20,394

507

1,019

512

491

490

0

17

เมืองราชบุรี 1,470 49 31 21 10 10 0 0
จอมบึง 2,059 77 86 0 80 80 0 6
สวนผึ้ง 960 16 73 0 72 71 0 2
ดำเนินสะดวก 7,270 53 87 12 69 69 0 6
บ้านโป่ง 1,755 88 45 0 42 42 0 3
บางแพ 400 20 0 0 0 0 0 0
โพธาราม 2,040 48 271 198 73 73 0 0
ปากท่อ 1,680 79 148 63 85 85 0 0
วัดเพลง 480 24 0 0 0 0 0 0
บ้านคา 2,120 51 278 218 60 60 0 0