สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดราชบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

26,451

2,130

0

1,722

3,852

3,852

50

352

0

3,450

เมืองราชบุรี 1,680 207 0 14 221 221 0 9 0 212
จอมบึง 2,438 182 0 132 314 314 0 3 0 311
สวนผึ้ง 2,720 65 0 236 301 301 0 51 0 250
ดำเนินสะดวก 9,250 920 0 220 1,140 1,140 48 164 0 928
บ้านโป่ง 2,091 36 0 110 146 146 0 15 0 131
บางแพ 705 47 0 65 112 112 1 3 0 108
โพธาราม 2,370 214 0 355 569 569 0 10 0 559
ปากท่อ 2,278 131 0 381 512 512 1 72 0 439
วัดเพลง 479 54 0 71 125 125 0 0 0 125
บ้านคา 2,120 274 0 138 412 412 0 25 0 387