สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

เพชรบูรณ์

19,224

265

4,055

1,228

2,611

2,593

7

227

เมืองเพชรบูรณ์ 1,010 13 50 0 42 42 0 8
ชนแดน 6,000 75 13 0 13 12 1 0
หล่มสัก 970 17 286 147 136 136 0 3
หล่มเก่า 3,534 29 1,595 364 1,159 1,155 3 73
วิเชียรบุรี 3,450 32 1,142 246 796 787 0 109
ศรีเทพ 280 5 127 16 98 97 0 14
หนองไผ่ 2,440 44 35 0 33 30 3 2
บึงสามพัน 160 8 0 0 0 0 0 0
วังโป่ง 1,290 37 799 455 326 326 0 18
เขาค้อ 90 5 8 0 8 8 0 0