สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพิจิตร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

พิจิตร

5,887

166

1,086

666

381

381

0

39

เมืองพิจิตร 720 24 6 5 1 1 0 0
วังทรายพูน 180 3 73 73 0 0 0 0
โพธิ์ประทับช้าง 1,390 46 53 15 31 31 0 7
ตะพานหิน 1,330 33 203 111 91 91 0 1
บางมูลนาก 40 2 13 13 0 0 0 0
โพทะเล 235 7 102 74 25 25 0 3
สามง่าม 255 9 164 109 48 48 0 7
ทับคล้อ 685 19 5 0 5 5 0 0
สากเหล็ก 680 11 305 112 172 172 0 21
บึงนาราง 100 5 5 1 4 4 0 0
ดงเจริญ 192 4 149 149 0 0 0 0
วชิรบารมี 80 3 8 4 4 4 0 0