สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

พิษณุโลก

29,722

248

9,057

604

7,420

7,352

55

1,046

เมืองพิษณุโลก 748 22 513 218 209 209 0 86
นครไทย 4,609 33 2,336 38 2,072 2,048 24 226
ชาติตระการ 8,095 57 2,092 147 1,727 1,718 5 222
บางระกำ 1,520 19 1,291 185 1,014 1,012 1 93
บางกระทุ่ม 650 10 183 0 178 178 0 5
พรหมพิราม 2,340 24 146 0 117 117 0 29
วัดโบสถ์ 1,610 15 9 6 5 2 0 1
วังทอง 4,910 25 600 0 540 534 3 63
เนินมะปราง 5,240 43 1,887 10 1,558 1,534 22 321