สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สุโขทัย

29,606

256

4,137

566

3,462

3,454

6

111

เมืองสุโขทัย 480 11 275 0 254 254 0 21
บ้านด่านลานหอย 470 12 422 28 374 373 1 20
คีรีมาศ 2,515 41 464 116 333 333 0 15
กงไกรลาศ 546 10 358 0 349 349 0 9
ศรีสัชนาลัย 945 20 734 244 484 484 0 6
ศรีสำโรง 910 23 320 0 302 302 0 18
สวรรคโลก 21,480 82 853 36 808 802 5 10
ศรีนคร 1,700 35 694 142 542 541 0 11
ทุ่งเสลี่ยม 560 22 17 0 16 16 0 1