สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตาก

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ตาก

10,931

183

3,298

1,301

1,719

1,717

2

278

เมืองตาก 2,937 22 556 396 155 155 0 5
บ้านตาก 1,569 60 366 98 239 239 0 29
สามเงา 3,020 30 1,342 128 1,135 1,134 1 79
แม่ระมาด 1,465 39 770 662 101 100 1 7
ท่าสองยาง 400 8 201 0 46 46 0 155
พบพระ 550 14 60 17 43 43 0 0
อุ้มผาง 190 5 0 0 0 0 0 0
วังเจ้า 800 5 3 0 0 0 0 3