สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

54,214

9,314

105

15,149

24,568

24,568

740

1,442

29

22,357

เมืองกำแพงเพชร 16,197 1,692 93 6,986 8,771 8,771 34 351 3 8,383
ไทรงาม 1,924 306 0 89 395 395 0 0 0 395
คลองลาน 8,880 944 2 1,973 2,919 2,919 430 224 5 2,260
ขาณุวรลักษบุรี 4,380 2,723 3 121 2,847 2,847 1 254 9 2,583
คลองขลุง 5,380 566 2 1,698 2,266 2,266 0 87 0 2,179
พรานกระต่าย 4,900 779 0 2,238 3,017 3,017 265 116 1 2,635
ลานกระบือ 2,930 222 2 476 700 700 0 15 0 685
ทรายทองวัฒนา 491 200 0 0 200 200 0 2 0 198
ปางศิลาทอง 4,580 885 1 625 1,511 1,511 10 200 6 1,295
บึงสามัคคี 740 409 0 3 412 412 0 77 1 334
โกสัมพีนคร 3,752 588 2 940 1,530 1,530 0 116 4 1,410