สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

55,287

9,433

107

15,784

25,324

25,324

0

1,850

33

23,441

เมืองกำแพงเพชร 16,247 1,691 93 7,020 8,804 8,804 0 365 4 8,435
ไทรงาม 1,927 306 0 92 398 398 0 0 0 398
คลองลาน 9,130 943 4 2,263 3,210 3,210 0 492 8 2,710
ขาณุวรลักษบุรี 4,380 2,723 3 121 2,847 2,847 0 255 9 2,583
คลองขลุง 5,380 566 2 1,698 2,266 2,266 0 87 0 2,179
พรานกระต่าย 5,220 796 0 2,545 3,341 3,341 0 168 1 3,172
ลานกระบือ 2,930 222 2 476 700 700 0 15 0 685
ทรายทองวัฒนา 491 200 0 0 200 200 0 2 0 198
ปางศิลาทอง 4,980 983 1 626 1,610 1,610 0 267 6 1,337
บึงสามัคคี 790 415 0 3 418 418 0 83 1 334
โกสัมพีนคร 3,752 588 2 940 1,530 1,530 0 116 4 1,410