สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

กำแพงเพชร

40,408

370

9,548

5,148

4,292

4,255

10

135

เมืองกำแพงเพชร 17,085 53 4,801 2,863 1,955 1,929 0 9
ไทรงาม 2,481 29 86 0 86 84 2 0
คลองลาน 200 8 25 25 0 0 0 0
ขาณุวรลักษบุรี 6,762 92 1,605 1,483 101 98 3 21
คลองขลุง 4,815 51 1,694 117 1,522 1,520 1 56
พรานกระต่าย 520 7 384 336 48 48 0 0
ลานกระบือ 1,580 41 118 1 117 117 0 0
ทรายทองวัฒนา 210 3 0 0 0 0 0 0
ปางศิลาทอง 4,620 34 378 185 167 164 3 26
บึงสามัคคี 645 23 26 26 0 0 0 0
โกสัมพีนคร 1,490 29 431 112 296 295 1 23