สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

อุทัยธานี

16,685

231

3,983

2,611

1,235

1,234

0

138

เมืองอุทัยธานี 45 9 0 0 0 0 0 0
ทัพทัน 1,405 32 168 88 73 73 0 7
สว่างอารมณ์ 1,160 29 0 0 0 0 0 0
หนองฉาง 770 20 9 3 5 5 0 1
หนองขาหย่าง 300 26 1 0 1 1 0 0
บ้านไร่ 9,945 65 3,697 2,520 1,050 1,049 0 128
ลานสัก 1,620 10 72 0 71 71 0 1
ห้วยคต 1,440 40 36 0 35 35 0 1