สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

92,971

8,455

17

8,935

17,407

17,407

0

1,946

14

15,447

เมืองนครสวรรค์ 4,038 833 2 673 1,508 1,508 0 238 0 1,270
โกรกพระ 3,405 195 0 426 621 621 0 64 0 557
ชุมแสง 1,112 360 0 209 569 569 0 33 0 536
หนองบัว 1,150 306 0 244 550 550 0 32 0 518
บรรพตพิสัย 2,015 238 2 680 920 920 0 158 0 762
เก้าเลี้ยว 3,460 301 0 218 519 519 0 28 7 484
ตาคลี 8,749 704 2 1,092 1,798 1,798 0 498 3 1,297
ท่าตะโก 3,535 373 0 248 621 621 0 37 0 584
ไพศาลี 9,580 1,226 2 1,882 3,110 3,110 0 260 0 2,850
พยุหะคีรี 11,459 618 4 178 800 800 0 13 0 787
ลาดยาว 7,130 577 0 133 710 710 0 84 1 625
ตากฟ้า 7,793 1,222 2 83 1,307 1,307 0 267 0 1,040
แม่วงก์ 23,004 1,116 3 1,394 2,513 2,513 0 38 0 2,475
แม่เปิน 2,569 266 0 1,160 1,426 1,426 0 115 3 1,308
ชุมตาบง 3,972 120 0 315 435 435 0 81 0 354