สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นครสวรรค์

28,892

419

2,939

1,094

1,449

1,433

1

411

เมืองนครสวรรค์ 1,830 30 240 145 103 90 0 5
โกรกพระ 1,980 37 251 118 119 119 0 14
ชุมแสง 600 12 232 232 0 0 0 0
หนองบัว 500 10 187 33 133 132 0 22
บรรพตพิสัย 1,305 14 339 156 156 155 1 27
เก้าเลี้ยว 2,530 32 47 6 34 34 0 7
ตาคลี 1,620 18 17 2 13 13 0 2
ท่าตะโก 749 13 494 312 179 179 0 3
ไพศาลี 3,000 60 235 21 0 0 0 214
พยุหะคีรี 1,440 28 13 0 13 13 0 0
ลาดยาว 7,800 65 4 0 2 2 0 2
ตากฟ้า 2,200 34 0 0 0 0 0 0
แม่วงก์ 720 24 2 1 2 1 0 0
แม่เปิน 1,418 22 789 0 676 676 0 113
ชุมตาบง 1,200 20 89 68 19 19 0 2