สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

แม่ฮ่องสอน

2,665

111

338

253

71

67

4

14

เมืองแม่ฮ่องสอน 540 27 2 0 1 1 0 1
ขุนยวม 120 3 0 0 0 0 0 0
ปาย 215 11 172 157 12 11 1 3
แม่สะเรียง 420 14 3 3 0 0 0 0
แม่ลาน้อย 480 16 131 64 58 55 3 9
สบเมย 530 22 29 29 0 0 0 0
ปางมะผ้า 360 18 1 0 0 0 0 1