สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเชียงราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

30,645

7,647

7

945

8,599

8,599

0

1,071

29

7,499

เมืองเชียงราย 4,867 545 0 121 666 666 0 146 2 518
เวียงชัย 532 405 1 2 408 408 0 44 0 364
เชียงของ 4,760 1,356 1 53 1,410 1,410 0 149 0 1,261
เทิง 1,240 463 0 1 464 464 0 18 15 431
พาน 1,270 113 1 328 442 442 0 79 0 363
ป่าแดด 580 255 0 0 255 255 0 17 0 238
แม่จัน 800 332 0 3 335 335 0 90 10 235
เชียงแสน 1,240 303 0 1 304 304 0 7 0 297
แม่สาย 905 16 0 157 173 173 0 14 1 158
แม่สรวย 2,248 1,793 4 3 1,800 1,800 0 191 0 1,609
เวียงป่าเป้า 690 408 0 4 412 412 0 41 0 371
พญาเม็งราย 1,400 207 0 0 207 207 0 14 0 193
เวียงแก่น 5,270 158 0 270 428 428 0 82 1 345
ขุนตาล 933 275 0 0 275 275 0 34 0 241
แม่ฟ้าหลวง 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่ลาว 1,130 627 0 1 628 628 0 44 0 584
เวียงเชียงรุ้ง 1,100 129 0 1 130 130 0 27 0 103
ดอยหลวง 1,540 262 0 0 262 262 0 74 0 188