สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเชียงราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

28,573

7,235

6

894

8,135

8,135

693

883

31

6,528

เมืองเชียงราย 3,452 545 0 108 653 653 5 142 2 504
เวียงชัย 507 385 1 2 388 388 2 42 0 344
เชียงของ 4,760 1,356 1 53 1,410 1,410 5 144 0 1,261
เทิง 1,240 463 0 1 464 464 1 17 15 431
พาน 1,240 113 1 311 425 425 29 64 1 331
ป่าแดด 580 255 0 0 255 255 0 17 0 238
แม่จัน 610 307 0 3 310 310 16 49 10 235
เชียงแสน 1,160 223 0 1 224 224 0 6 0 218
แม่สาย 905 16 0 157 173 173 0 14 1 158
แม่สรวย 2,123 1,592 3 2 1,597 1,597 546 66 0 985
เวียงป่าเป้า 690 408 0 4 412 412 0 41 0 371
พญาเม็งราย 1,400 207 0 0 207 207 0 14 0 193
เวียงแก่น 5,270 158 0 269 427 427 0 82 1 344
ขุนตาล 933 275 0 0 275 275 0 34 0 241
แม่ฟ้าหลวง 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แม่ลาว 1,130 626 0 1 627 627 33 95 1 498
เวียงเชียงรุ้ง 1,020 99 0 0 99 99 2 7 0 90
ดอยหลวง 1,540 225 0 0 225 225 0 37 0 188