สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเชียงราย

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

เชียงราย

7,635

289

823

476

254

251

3

93

เมืองเชียงราย 240 12 6 2 4 4 0 0
เวียงชัย 205 12 51 44 7 7 0 0
เชียงของ 650 13 157 60 82 82 0 15
เทิง 490 25 1 0 1 1 0 0
พาน 700 10 145 33 46 46 0 66
ป่าแดด 310 10 0 0 0 0 0 0
แม่จัน 200 10 11 0 10 7 3 1
เชียงแสน 270 9 2 0 2 2 0 0
แม่สาย 140 11 1 0 0 0 0 1
แม่สรวย 1,100 51 186 160 23 23 0 3
เวียงป่าเป้า 260 13 0 0 0 0 0 0
เวียงแก่น 1,070 53 2 2 0 0 0 0
ขุนตาล 570 17 0 0 0 0 0 0
แม่ฟ้าหลวง 60 4 0 0 0 0 0 0
แม่ลาว 630 16 261 175 79 79 0 7
เวียงเชียงรุ้ง 180 9 0 0 0 0 0 0
ดอยหลวง 560 14 0 0 0 0 0 0