สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพะเยา

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

พะเยา

6,777

142

1,682

1,499

142

141

0

42

เมืองพะเยา 350 5 79 64 0 0 0 15
จุน 100 4 0 0 0 0 0 0
เชียงคำ 1,557 30 1,328 1,173 140 140 0 15
เชียงม่วน 390 13 101 101 0 0 0 0
ดอกคำใต้ 1,520 17 2 1 2 1 0 0
ปง 1,480 29 156 156 0 0 0 0
แม่ใจ 800 16 2 1 0 0 0 1
ภูซาง 280 14 0 0 0 0 0 0
ภูกามยาว 240 12 14 3 0 0 0 11