สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดน่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

46,332

4,942

2,915

5,792

13,649

13,649

840

1,515

9

11,285

เมืองน่าน 2,959 446 2 925 1,373 1,373 0 72 0 1,301
แม่จริม 3,442 348 306 67 721 721 0 65 1 655
บ้านหลวง 2,518 301 1 687 989 989 0 9 0 980
นาน้อย 4,150 948 1 1,341 2,290 2,290 470 348 0 1,472
ปัว 3,610 398 14 331 743 743 1 73 0 669
ท่าวังผา 2,391 328 1 199 528 528 0 89 0 439
เวียงสา 5,297 739 1,280 1,108 3,127 3,127 253 460 3 2,411
ทุ่งช้าง 3,487 173 0 71 244 244 0 5 0 239
เชียงกลาง 1,865 150 0 60 210 210 0 49 0 161
นาหมื่น 1,592 734 1 8 743 743 1 83 1 658
สันติสุข 2,200 21 76 528 625 625 1 54 2 568
บ่อเกลือ 4,750 55 0 23 78 78 0 10 0 68
สองแคว 3,480 301 1 305 607 607 61 12 1 533
ภูเพียง 2,825 0 1,232 143 1,375 1,375 0 240 1 1,134
เฉลิมพระเกียรติ 1,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0