สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดน่าน

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

น่าน

36,269

498

5,255

2,386

2,505

2,490

9

370

เมืองน่าน 5,300 58 631 563 65 65 0 3
แม่จริม 2,968 57 309 12 275 273 2 22
บ้านหลวง 4,645 53 193 78 111 111 0 4
นาน้อย 555 8 342 174 168 168 0 0
ปัว 2,180 30 134 15 117 113 3 3
ท่าวังผา 2,111 35 178 63 76 75 0 40
เวียงสา 3,596 41 1,675 515 988 982 2 176
ทุ่งช้าง 2,100 14 2 2 0 0 0 0
เชียงกลาง 600 20 115 115 0 0 0 0
นาหมื่น 324 16 244 244 0 0 0 0
สันติสุข 1,280 25 511 34 421 419 2 56
บ่อเกลือ 5,019 47 0 0 0 0 0 0
สองแคว 910 19 30 30 0 0 0 0
ภูเพียง 2,800 28 891 541 284 284 0 66
เฉลิมพระเกียรติ 1,881 47 0 0 0 0 0 0