สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดแพร่

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

แพร่

7,806

191

647

220

384

383

1

43

ร้องกวาง 2,080 27 295 138 157 157 0 0
ลอง 260 12 53 13 26 26 0 14
สูงเม่น 1,609 34 0 0 0 0 0 0
เด่นชัย 1,845 41 13 0 0 0 0 13
วังชิ้น 1,851 72 286 69 201 200 1 16
หนองม่วงไข่ 160 4 0 0 0 0 0 0