สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

อุตรดิตถ์

32,919

311

4,481

2,220

1,848

1,842

3

416

เมืองอุตรดิตถ์ 1,080 26 420 283 115 115 0 22
ตรอน 1,490 22 215 0 165 163 0 52
ท่าปลา 14,780 30 718 431 161 158 3 126
น้ำปาด 5,187 42 830 320 425 425 0 85
ฟากท่า 833 22 632 354 241 241 0 37
บ้านโคก 2,315 29 1,006 643 316 315 0 48
พิชัย 4,154 82 559 89 424 424 0 46
ลับแล 680 34 3 2 1 1 0 0
ทองแสนขัน 2,400 24 98 98 0 0 0 0