สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลำปาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

34,348

8,591

3

561

9,155

9,155

0

1,489

11

7,655

เมืองลำปาง 8,210 1,536 2 26 1,564 1,564 0 367 8 1,189
แม่เมาะ 1,925 198 0 274 472 472 0 8 0 464
เกาะคา 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เสริมงาม 2,460 0 0 98 98 98 0 6 3 89
งาว 660 500 0 0 500 500 0 0 0 500
แจ้ห่ม 4,239 649 0 26 675 675 0 138 0 537
วังเหนือ 7,154 2,478 0 30 2,508 2,508 0 664 0 1,844
เถิน 1,265 10 0 0 10 10 0 10 0 0
แม่พริก 1,429 426 0 45 471 471 0 124 0 347
แม่ทะ 4,074 927 0 1 928 928 0 3 0 925
สบปราบ 665 275 0 23 298 298 0 8 0 290
ห้างฉัตร 460 165 1 34 200 200 0 5 0 195
เมืองปาน 1,572 1,427 0 4 1,431 1,431 0 156 0 1,275