สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลำปาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

29,041

8,145

3

512

8,660

8,660

766

1,074

12

6,808

เมืองลำปาง 7,610 1,536 2 26 1,564 1,564 0 367 8 1,189
แม่เมาะ 1,925 198 0 274 472 472 0 8 0 464
เกาะคา 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เสริมงาม 2,180 0 0 79 79 79 10 3 4 62
งาว 660 500 0 0 500 500 0 0 0 500
แจ้ห่ม 4,239 649 0 26 675 675 0 138 0 537
วังเหนือ 2,788 2,059 0 13 2,072 2,072 295 325 0 1,452
เถิน 1,265 10 0 0 10 10 0 10 0 0
แม่พริก 1,429 426 0 45 471 471 0 124 0 347
แม่ทะ 4,074 927 0 1 928 928 0 3 0 925
สบปราบ 625 275 0 10 285 285 0 7 0 278
ห้างฉัตร 460 165 1 34 200 200 0 5 0 195
เมืองปาน 1,551 1,401 0 4 1,405 1,405 396 111 0 898