สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลำปาง

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ลำปาง

17,197

271

2,960

2,020

620

614

5

321

เมืองลำปาง 3,830 52 69 9 59 59 0 1
แม่เมาะ 1,185 13 372 162 209 209 0 1
เกาะคา 235 3 0 0 0 0 0 0
เสริมงาม 1,680 29 25 0 25 22 3 0
งาว 160 1 1 0 1 0 0 1
แจ้ห่ม 2,638 24 191 191 0 0 0 0
วังเหนือ 400 10 1 1 0 0 0 0
เถิน 445 9 0 0 0 0 0 0
แม่พริก 1,249 18 332 323 9 9 0 0
แม่ทะ 2,884 46 651 259 126 126 0 266
สบปราบ 605 9 162 104 57 55 2 1
ห้างฉัตร 595 14 56 17 5 5 0 34
เมืองปาน 1,291 43 1,100 954 129 129 0 17