สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลำพูน

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ลำพูน

20,221

548

1,854

584

980

980

0

290

เมืองลำพูน 4,770 86 265 197 47 47 0 21
แม่ทา 425 7 26 22 3 3 0 1
บ้านโฮ่ง 2,430 29 211 3 154 154 0 54
ลี้ 900 20 39 31 8 8 0 0
ทุ่งหัวช้าง 3,300 32 11 8 3 3 0 0
ป่าซาง 7,285 345 1,289 319 756 756 0 214
บ้านธิ 1,000 20 0 0 0 0 0 0
เวียงหนองล่อง 111 9 13 4 9 9 0 0