สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

เชียงใหม่

46,691

593

3,569

1,158

2,242

2,226

13

172

เมืองเชียงใหม่ 200 5 4 1 2 2 0 1
จอมทอง 8,040 60 17 0 17 17 0 0
แม่แจ่ม 4,000 33 224 49 168 168 0 7
เชียงดาว 160 8 1 1 0 0 0 0
ดอยสะเก็ด 220 11 44 0 44 44 0 0
แม่แตง 3,760 58 600 142 354 350 3 105
แม่ริม 455 23 12 0 9 9 0 3
สะเมิง 650 13 0 0 0 0 0 0
ฝาง 2,890 30 139 99 38 38 0 2
พร้าว 1,190 32 222 72 150 150 0 0
สันป่าตอง 3,530 30 599 415 156 145 10 29
สันกำแพง 420 5 11 0 11 11 0 0
สันทราย 800 12 13 5 8 8 0 0
หางดง 3,540 56 270 0 251 251 0 19
ฮอด 3,240 30 571 8 563 563 0 0
ดอยเต่า 3,540 39 500 63 437 436 0 1
อมก๋อย 165 11 0 0 0 0 0 0
สารภี 1,040 13 1 0 0 0 0 1
เวียงแหง 1,572 38 0 0 0 0 0 0
ไชยปราการ 1,905 28 136 135 0 0 0 1
แม่วาง 3,800 28 170 167 3 3 0 0
แม่ออน 700 16 0 0 0 0 0 0
ดอยหล่อ 420 9 1 1 0 0 0 0
กัลยาณิวัฒนา 454 5 34 0 31 31 0 3