สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดมุกดาหาร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

มุกดาหาร

6,330

184

1,522

707

705

705

0

110

เมืองมุกดาหาร 400 20 2 2 0 0 0 0
นิคมคำสร้อย 1,600 76 20 20 0 0 0 0
ดอนตาล 1,800 36 800 504 251 251 0 45
ดงหลวง 2,340 43 700 181 454 454 0 65
คำชะอี 20 1 0 0 0 0 0 0
หว้านใหญ่ 50 1 0 0 0 0 0 0
หนองสูง 120 7 0 0 0 0 0 0