สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครพนม

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

นครพนม

2,337

106

84

23

51

51

0

10

เมืองนครพนม 920 12 1 0 0 0 0 1
ปลาปาก 190 18 14 0 8 8 0 6
ท่าอุเทน 170 11 0 0 0 0 0 0
บ้านแพง 80 5 19 1 15 15 0 3
ธาตุพนม 40 3 0 0 0 0 0 0
เรณูนคร 115 8 13 0 13 13 0 0
นาแก 100 3 12 0 12 12 0 0
ศรีสงคราม 360 18 0 0 0 0 0 0
นาหว้า 90 8 0 0 0 0 0 0
โพนสวรรค์ 110 3 22 22 0 0 0 0
นาทม 72 8 3 0 3 3 0 0
วังยาง 90 9 0 0 0 0 0 0