สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสกลนคร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สกลนคร

7,795

225

525

281

202

202

0

42

เมืองสกลนคร 580 11 1 0 1 1 0 0
กุสุมาลย์ 62 11 22 14 7 7 0 1
กุดบาก 800 10 0 0 0 0 0 0
พรรณานิคม 100 5 1 0 0 0 0 1
พังโคน 21 1 20 20 0 0 0 0
วาริชภูมิ 140 7 1 0 0 0 0 1
นิคมน้ำอูน 210 5 14 14 0 0 0 0
วานรนิวาส 721 22 180 135 38 38 0 7
คำตากล้า 86 15 0 0 0 0 0 0
บ้านม่วง 120 6 1 0 1 1 0 0
อากาศอำนวย 210 10 19 0 7 7 0 12
สว่างแดนดิน 20 1 0 0 0 0 0 0
ส่องดาว 2,420 62 58 12 46 46 0 0
เต่างอย 1,400 30 0 0 0 0 0 0
โคกศรีสุพรรณ 120 5 1 1 0 0 0 0
เจริญศิลป์ 560 14 167 84 83 83 0 0
โพนนาแก้ว 65 2 23 0 19 19 0 4
ภูพาน 160 8 17 1 0 0 0 16