สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

กาฬสินธุ์

15,038

526

118

42

61

59

2

15

เมืองกาฬสินธุ์ 1,561 36 3 1 0 0 0 2
นามน 620 19 43 18 25 25 0 0
กมลาไสย 120 6 0 0 0 0 0 0
ร่องคำ 335 21 0 0 0 0 0 0
กุฉินารายณ์ 860 28 34 0 25 24 1 9
เขาวง 560 14 5 1 2 2 0 2
ยางตลาด 1,056 48 0 0 0 0 0 0
ห้วยเม็ก 1,720 31 0 0 0 0 0 0
สหัสขันธ์ 640 32 2 1 0 0 0 1
คำม่วง 1,240 48 9 3 6 6 0 0
ท่าคันโท 1,950 98 2 1 0 0 0 1
หนองกุงศรี 920 23 4 1 3 2 1 0
สมเด็จ 840 21 0 0 0 0 0 0
ห้วยผึ้ง 840 21 0 0 0 0 0 0
สามชัย 880 33 15 15 0 0 0 0
นาคู 106 7 0 0 0 0 0 0
ดอนจาน 680 34 1 1 0 0 0 0
ฆ้องชัย 110 6 0 0 0 0 0 0