สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ร้อยเอ็ด

3,910

131

269

95

173

173

0

1

เมืองร้อยเอ็ด 60 2 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 125 5 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 80 4 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 190 10 1 1 0 0 0 0
ธวัชบุรี 60 4 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 480 16 0 0 0 0 0 0
โพนทอง 1,080 27 95 3 92 92 0 0
โพธิ์ชัย 140 4 99 50 48 48 0 1
หนองพอก 280 7 41 41 0 0 0 0
เสลภูมิ 420 9 33 0 33 33 0 0
สุวรรณภูมิ 320 8 0 0 0 0 0 0
เมืองสรวง 60 2 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 105 7 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 80 4 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 160 8 0 0 0 0 0 0
ศรีสมเด็จ 60 2 0 0 0 0 0 0
จังหาร 40 2 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 80 4 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 30 3 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 60 3 0 0 0 0 0 0