สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดหนองคาย

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

หนองคาย

4,501

89

390

310

54

54

0

26

เมืองหนองคาย 140 6 1 0 1 1 0 0
ท่าบ่อ 380 6 45 35 10 10 0 0
โพนพิสัย 400 16 7 7 0 0 0 0
ศรีเชียงใหม่ 390 8 1 1 0 0 0 0
สังคม 341 13 271 216 43 43 0 12
สระใคร 180 5 12 12 0 0 0 0
เฝ้าไร่ 1,280 16 49 38 0 0 0 11
รัตนวาปี 270 9 0 0 0 0 0 0
โพธิ์ตาก 1,120 10 4 1 0 0 0 3