สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเลย

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

เลย

26,918

423

4,833

3,489

1,086

1,085

0

259

เมืองเลย 1,350 20 39 32 3 3 0 4
นาด้วง 5,500 68 1,718 1,438 203 203 0 77
เชียงคาน 2,030 43 614 462 123 123 0 29
ปากชม 5,130 58 563 208 253 253 0 102
ด่านซ้าย 220 6 20 0 20 20 0 0
นาแห้ว 2,860 16 80 0 68 68 0 12
ภูเรือ 270 14 19 19 0 0 0 0
ท่าลี่ 1,578 61 665 570 89 89 0 6
วังสะพุง 990 29 21 13 6 6 0 2
ภูกระดึง 60 3 0 0 0 0 0 0
ภูหลวง 200 7 75 73 2 2 0 0
ผาขาว 2,470 53 119 117 0 0 0 2
เอราวัณ 3,160 20 602 370 222 221 0 11
หนองหิน 1,100 25 298 187 97 97 0 14