สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

อุดรธานี

17,955

424

3,055

699

1,897

1,872

12

472

เมืองอุดรธานี 773 20 74 13 49 49 0 12
กุดจับ 1,010 29 1 1 0 0 0 0
หนองวัวซอ 1,060 27 10 4 5 5 0 1
กุมภวาปี 340 12 72 0 61 59 2 11
โนนสะอาด 910 26 619 251 237 232 2 134
หนองหาน 111 2 56 0 53 53 0 3
ทุ่งฝน 1,041 26 8 0 8 8 0 0
ไชยวาน 90 1 0 0 0 0 0 0
ศรีธาตุ 1,555 21 314 17 258 257 1 39
วังสามหมอ 2,920 70 40 1 36 35 0 4
บ้านดุง 1,870 22 59 2 43 40 2 15
บ้านผือ 1,365 25 665 234 391 389 2 40
น้ำโสม 1,404 36 315 91 187 181 3 40
เพ็ญ 120 6 0 0 0 0 0 0
สร้างคอม 440 22 4 4 0 0 0 0
หนองแสง 600 15 87 27 45 45 0 15
นายูง 1,750 35 578 13 414 409 0 156
พิบูลย์รักษ์ 320 16 72 32 40 40 0 0
กู่แก้ว 101 6 60 0 60 60 0 0
ประจักษ์ศิลปาคม 175 7 21 9 10 10 0 2