สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดขอนแก่น

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ขอนแก่น

15,233

507

688

249

361

354

7

78

เมืองขอนแก่น 1,260 63 232 97 91 91 0 44
บ้านฝาง 850 30 29 11 17 15 2 1
พระยืน 520 9 0 0 0 0 0 0
หนองเรือ 200 5 17 0 17 17 0 0
ชุมแพ 1,260 63 0 0 0 0 0 0
สีชมพู 690 23 2 0 2 2 0 0
น้ำพอง 856 43 4 4 0 0 0 0
อุบลรัตน์ 450 23 108 51 42 40 2 15
กระนวน 340 15 160 70 82 82 0 8
บ้านไผ่ 1,420 36 4 1 2 2 0 1
เปือยน้อย 1,280 16 10 10 0 0 0 0
พล 40 2 0 0 0 0 0 0
แวงใหญ่ 60 5 1 1 0 0 0 0
แวงน้อย 300 15 0 0 0 0 0 0
หนองสองห้อง 540 27 0 0 0 0 0 0
ภูเวียง 670 16 57 0 56 56 0 1
มัญจาคีรี 190 6 10 0 10 10 0 0
ชนบท 460 18 0 0 0 0 0 0
เขาสวนกวาง 1,600 14 2 1 0 0 0 1
ภูผาม่าน 410 12 0 0 0 0 0 0
ซำสูง 100 5 0 0 0 0 0 0
โคกโพธิ์ไชย 280 7 21 0 21 18 3 0
หนองนาคำ 150 10 0 0 0 0 0 0
บ้านแฮด 260 9 3 0 2 2 0 1
โนนศิลา 641 32 24 3 16 16 0 5
เวียงเก่า 406 3 4 0 3 3 0 1