สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

หนองบัวลำภู

7,798

80

1,864

1,082

561

560

0

222

เมืองหนองบัวลำภู 1,361 20 437 307 98 98 0 32
นากลาง 50 1 42 42 0 0 0 0
โนนสัง 105 3 21 21 0 0 0 0
ศรีบุญเรือง 1,562 9 9 2 1 1 0 6
สุวรรณคูหา 4,300 39 1,037 710 271 270 0 57
นาวัง 420 8 318 0 191 191 0 127