สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดบึงกาฬ

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

บึงกาฬ

3,442

91

463

80

365

364

0

19

เมืองบึงกาฬ 905 25 126 52 73 73 0 1
พรเจริญ 350 12 0 0 0 0 0 0
โซ่พิสัย 954 18 228 0 228 227 0 1
เซกา 400 7 12 1 0 0 0 11
ปากคาด 350 9 86 22 64 64 0 0
บึงโขงหลง 170 6 1 0 0 0 0 1
ศรีวิไล 233 12 0 0 0 0 0 0
บุ่งคล้า 80 2 10 5 0 0 0 5