สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

อำนาจเจริญ

5,189

67

1,051

470

414

409

0

172

เมืองอำนาจเจริญ 1,179 12 77 0 49 49 0 28
ชานุมาน 3,350 47 591 446 133 133 0 12
ปทุมราชวงศา 350 2 318 0 193 193 0 125
พนา 70 1 34 24 15 10 0 0
เสนางคนิคม 50 1 31 0 24 24 0 7
หัวตะพาน 120 3 0 0 0 0 0 0
ลืออำนาจ 70 1 0 0 0 0 0 0