สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

62,965

13,911

8

3,885

17,804

17,804

37

1,895

42

15,830

เมืองชัยภูมิ 4,450 1,346 2 11 1,359 1,359 0 175 0 1,184
บ้านเขว้า 2,940 445 0 7 452 452 0 3 0 449
คอนสวรรค์ 1,205 207 0 41 248 248 0 24 0 224
เกษตรสมบูรณ์ 11,170 587 0 99 686 686 0 0 0 686
หนองบัวแดง 260 46 0 11 57 57 0 23 0 34
จัตุรัส 7,370 1,606 1 131 1,738 1,738 0 409 0 1,329
บำเหน็จณรงค์ 4,228 1,090 1 257 1,348 1,348 0 136 29 1,183
หนองบัวระเหว 6,539 1,711 0 1,365 3,076 3,076 14 38 3 3,021
เทพสถิต 7,650 4,487 1 240 4,728 4,728 110 36 1 4,581
ภูเขียว 155 4 1 42 47 47 0 45 0 2
บ้านแท่น 296 88 1 11 100 100 0 6 1 93
แก้งคร้อ 1,870 332 0 119 451 451 0 95 1 355
คอนสาร 1,505 431 0 251 682 682 0 229 0 453
ภักดีชุมพล 4,902 46 0 1,205 1,251 1,251 0 90 0 1,161
เนินสง่า 3,460 349 0 77 426 426 0 30 0 396
ซับใหญ่ 4,690 1,170 1 22 1,193 1,193 5 450 6 732