สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

63,954

14,048

8

3,922

17,978

17,978

0

1,902

41

16,035

เมืองชัยภูมิ 4,450 1,346 2 11 1,359 1,359 0 175 0 1,184
บ้านเขว้า 2,940 445 0 7 452 452 0 3 0 449
คอนสวรรค์ 1,205 207 0 41 248 248 0 25 0 223
เกษตรสมบูรณ์ 11,250 587 0 100 687 687 0 0 0 687
หนองบัวแดง 260 46 0 11 57 57 0 23 0 34
จัตุรัส 7,370 1,607 1 131 1,739 1,739 0 409 0 1,330
บำเหน็จณรงค์ 4,858 1,112 1 257 1,370 1,370 0 158 29 1,183
หนองบัวระเหว 6,539 1,711 0 1,365 3,076 3,076 0 52 3 3,021
เทพสถิต 7,904 4,567 1 246 4,814 4,814 0 108 1 4,705
ภูเขียว 155 4 1 42 47 47 0 45 0 2
บ้านแท่น 296 88 1 11 100 100 0 6 1 93
แก้งคร้อ 1,870 332 0 119 451 451 0 95 1 355
คอนสาร 1,505 431 0 251 682 682 0 229 0 453
ภักดีชุมพล 5,202 46 0 1,231 1,277 1,277 0 90 0 1,187
เนินสง่า 3,460 349 0 77 426 426 0 30 0 396
ซับใหญ่ 4,690 1,170 1 22 1,193 1,193 0 454 6 733