สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ชัยภูมิ

16,263

229

2,614

258

1,980

1,958

18

380

เมืองชัยภูมิ 2,700 28 120 0 0 0 0 120
คอนสวรรค์ 1,050 23 157 56 83 83 0 18
เกษตรสมบูรณ์ 1,320 15 24 0 24 24 0 0
หนองบัวแดง 200 5 27 7 17 16 0 4
จัตุรัส 850 16 121 0 117 117 0 4
บำเหน็จณรงค์ 2,658 42 283 41 192 180 12 50
หนองบัวระเหว 2,079 32 1,137 1 1,137 1,130 5 1
เทพสถิต 1,100 22 34 0 0 0 0 34
บ้านแท่น 1 1 1 0 1 1 0 0
แก้งคร้อ 1,050 10 153 58 69 69 0 26
คอนสาร 995 18 293 95 159 157 1 40
ภักดีชุมพล 610 5 181 0 181 181 0 0
เนินสง่า 450 9 83 0 0 0 0 83
ซับใหญ่ 1,200 3 0 0 0 0 0 0